Διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο έτους 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε.

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Προστασίας του Πολίτη

Μετανάστευσης και Ασύλου

Δικαιοσύνης

Θέμα: «Διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο έτους 2021»

[…]

Αιτούμαστε να κατατεθούν:

 1. Ο αριθμός αποφάσεων κράτησης αιτούντων άσυλο που εκδόθηκαν δυνάμει του αρ. 46 Ν 4636/2019 το έτος 2021.
 2. Ο αριθμός αποφάσεων απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 και αποφάσεων επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 που εκδόθηκαν το έτος 2021.
 3. Ο αριθμός αποφάσεων κράτησης με σκοπό την απέλαση που εκδόθηκαν δυνάμει του αρ. 76 Ν 3386/2005 και αποφάσεων κράτησης με σκοπό την επιστροφή δυνάμει του αρ. 30 Ν 3907/2011 το έτος 2021. 
 4. Ο αριθμός αποφάσεων απέλασης / επιστροφής και κράτησης αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε συνέχεια εισήγησης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών περί ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας το έτος 2021. 
 5. Ο αριθμός ενημερώσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για μη επιβολή ή συνέχιση της κράτησης το έτος 2021.
 6. Ο αριθμός ενημερώσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για επιβολή ή συνέχιση της κράτησης το έτος έτος 2021.
 7. Ο αριθμός αντιρρήσεων κατά της κράτησης που κατατέθηκαν δυνάμει του αρ. 76, παρ. 3 Ν 3386/2005 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το έτος 2021.
 8. Ο αριθμός αποφάσεων επί αντιρρήσεων κατά της κράτησης που εκδόθηκαν ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το έτος 2021, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (αποδοχή, απόρριψη).
 9. Ο αριθμός αποφάσεων αυτεπάγγελτου ελέγχου της παράτασης της κράτησης δυνάμει του αρ. 46, παρ. 5 Ν 4636/2019 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το έτος 2021, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (έγκριση της συνέχισης της κράτησης, μη έγκριση).
 10. Ο αριθμός αποφάσεων αυτεπάγγελτου ελέγχου της παράτασης της κράτησης δυνάμει του αρ. 30, παρ. 3 Ν 3907/2011 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το έτος 2021, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (έγκριση της συνέχισης της κράτησης, μη έγκριση).
 11. Ο αριθμός κρατουμένων ανά ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 12. Ο αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί ανά ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 13. Ο αριθμός κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  
 14. Ο αριθμός των ατόμων που τελούσαν υπό καθεστώς απαγόρευσης εξόδου από τις ΚΕΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανά ΚΕΔ και ανά κατηγορία (αιτούντες άσυλο, απορριφθέντες αιτούντες άσυλο κ.ο.κ.)

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές